מאגר טפסים מס הכנסה


מס הכנסה

טופס קרנות הון סיכון - בקשה לאישור נאמן וקביעת שיעור המס על דמי ההצלחה לשותף הכללי
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום 11/מק
כרטיס עובד 101/130
הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות 105
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2000 106
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 1999 106
בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה
טופס מקוון
טלפון לתמיכה: 1-800-200-560
116
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת 116 א'
בקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית 116 ב'
בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס 116 ג'
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס 117
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006 118
בקשה לקבלת חצי נקודת זיכוי ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה 119
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה 127
הצהרת עמית שכיר בקופת גמלמבוטח בפוליסה לביטוח חיים בדבר העברת זכויות לניצול הזיכוי ממס לקרוב משפחה 130
הצהרת עמית עצמאי בקופת גמל בדבר העברת זכויות לניצול הטבות מס לקרוב משפחה 131
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2005 134
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2004 134
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2003 134
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2002 134
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005 135
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004 135
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003 135
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2002 135
דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות 136
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ 150
הצהרה על נאמנות 151
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס 159


הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד


הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - החל מחודש אוקטובר 2006 161


הודעת עובד עקב פרישה מעבודה


הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 161 א'
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות 161 ב'
הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה 161 ג'
קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה 169 א'
אישור מסירת מידע 169 ב'
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית בהתאם לסעיף 64 לפקודת מס הכנסה 246 א'
כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור 801
דו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב 804
נספח לדו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב 804 א'
אישור שנתי על נכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים נכוי מס במקור 806
אישור על תשלומי עמלת ביטוח 847
חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס
במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט 858
אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך 867 א'
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל 900
קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס 901
דין וחשבון חברה לשנת המס 2005 1214
דין וחשבון חברה לשנת המס 2004 1214
דין וחשבון חברה לשנת המס 2003 1214
דין וחשבון חברה לשנת המס 2002 1214
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2005 1215
דין וחשבון לחקלאי 1220
דו"ח על הוצאות עודפות 1235
בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות למים לשנת 2004 1241
כללים להענת תמיכה לחקלאים עפ"י החלטת ממשלה מס' 5038 מיום 5 במאי 1999 והתיקונים לה שסוכמו בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר מיום 25 במרץ 2004 1241א
חלוקת מים שפירים ע"י בעל רשיון הפקה ו/או הספקה 1241ג
בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח, 1998 1245
תקציר דו"ח משוער חברות
1262
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2005
1301
נספח א - 1301 לשנת המס 2005
נספח ב - 1301 לשנת המס 2005
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2004
1301
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2003
1301
דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2002
1301
נספח א - 1301 לשנת המס 2002
נספח ב - 1301 לשנת המס 2002
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב 1312
אישור תושבות 1312א
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2005 1320
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2004 1320
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2003 1320
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2005 1321
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2004 1321
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2003 1321
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2005 1322
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2004 1322
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2003 1322
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 1323
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2004 1323
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2003 1323
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 1324
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2004 1324
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2003 1324
תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת 1342
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע 1390
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005 1392א'
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004 1392א'
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003 1392א'
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע 1399
דו"ח על קיום שותפות 1504
הודעה על העברת נכס/ים לחברה 1512
העברת נכס/ים מאדם לחברה 1512 א'
העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה 1512 ב'
העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים 1512 ג'
חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים 1512 ד'
בקשה לפטור ממס 1516
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים 2401
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור 2513
(114/סמ)
בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור 2542
בקשה להכרה בחברה משפחתית 2585 א'
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת 2604
בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות 3302
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר 3333
הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום" 4435
פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד 5329 ב'
בקשה להכרה כמוסד ציבורי 5245
בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין,תשכ"ג-1963 5340
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2005
שיטת הדיווח החדשה
6111
גביה
בקשה לביטול/הקטנה מקדמות 2216/א
החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות 2216/ב
הקטנה או ביטול מקדמות ע"י מייצג 2216/ג
מודיעין
עדכון כתובות וענפי כלכלה 140
מתן אישור לחברה לפי תקנות החברות(אגרות)(תיקון), התשס"ד-2004 483
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח 2279/א
בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח לנושא מס רכוש,מס שבח ומס רכישה (לעורכי דין בלבד) 2279/ב
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים 2405
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק 2421
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד 2550
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים 4436
הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד 4440
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע"מ,מס הכנסה,ניכויים ומס רכוש באמצעות מייצגים 4480
הסדר "גבייה מרוכזת" -בקשת הצטרפות 4484
בקשת הצטרפות לגבייה מרוכזת 4485
דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים). 5329
יועצי מס
בקשה לרישום כיועץ מס 2750
מיסוי בינלאומי